A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Đảng ủy thị trấn tổng kết công tác xây dựng Đảng nhiệm kỳ 2020-2025 và sơ kết 03 năm thực hiện Kết luận số 01-KL/TW ngày 18-5-2021 của Bộ Chính trị

(http://pleikan.ngochoi.kontum.gov.vn)

       Chiều ngày 04/3/2024 tại Hội trường UBND thị trấn. Đảng ủy thị trấn tổ chức tổng kết công tác xây dựng Đảng nhiệm kỳ 2020-2025 và sơ kết 03 năm thực hiện Kết luận số 01-KL/TW ngày 18-5-2021 của Bộ Chính trị về việc tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”. Theo báo cáo trình bày tại Hội nghị, Đảng ủy thị trấn Plei Kần hiện có 20 chi bộ trực thuộc, trong đó có 11 chi bộ thôn, tổ dân phố, 7 chi bộ trường học, 01 chi bộ công an, 01 chi bộ quân sự với tổng số 414 đảng viên. Tổng số cán bộ công chức của đơn vị là 21 đồng chí, người hoạt động không chuyên trách là 10 đồng chí. Ban Chấp hành Đảng bộ thị trấn  đầu nhiệm kỳ 2020-2025 là 15 đồng chí; Ban Thường vụ Đảng ủy là 05 đồng chí.

Công tác xây dựng Đảng nhiệm kỳ và sơ kết thực hiện Kết luận số 01-KL/TW được Đảng ủy thị trấn đặc biệt chú trọng, thường xuyên lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thực hiện với quyết tâm chính trị cao, nỗ lực lớn, hành động quyết liệt và đạt được nhiều kết quả rõ rệt. Đề cao trách nhiệm của cấp uỷ, gương mẫu người đứng đầu; phát huy dân chủ; tăng cường đoàn kết, thống nhất trong Đảng; huy động sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị và sự đồng tình, ủng hộ của nhân dân. Đã ban hành nhiều chủ trương, văn bản để lãnh đạo toàn diện, đồng bộ các mặt của công tác xây dựng Đảng; bản lĩnh chính trị, trình độ, trí tuệ, năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng được nâng lên. Việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với thực hiện trách nhiệm nêu gương đạt kết quả tích cực. Đấu tranh ngăn chặn, đẩy lùi suy thoái, biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hoá" trong nội bộ được thực hiện quyết liệt. Việc sắp xếp tổ chức bộ máy, tinh giản biên chế của hệ thống chính trị đạt kết quả quan trọng, rõ nét. Công tác xây dựng đảng, nâng cao chất lượng đảng viên được quan tâm hơn và có chuyển biến tích cực. Công tác cán bộ có nhiều đổi mới, đội ngũ cán bộ ngày càng đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới. Công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật đảng được tăng cường, có nhiều đổi mới, đạt kết quả quan trọng; kỷ luật, kỷ cương trong Đảng được siết chặt, pháp luật Nhà nước được đề cao. Công tác dân vận của hệ thống chính trị, nhất là dân vận chính quyền có bước đổi mới, hiệu quả được nâng lên; hoạt động của Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội có chuyển biến tích cực; khối đại đoàn kết toàn dân tộc và mối quan hệ mật thiết giữa Đảng với nhân dân không ngừng được củng cố, tăng cường. Đấu tranh phòng, chống tham nhũng được đẩy mạnh. Phương thức lãnh đạo của Đảng từng bước đổi mới, năng lực lãnh đạo, cầm quyền của Đảng được nâng lên.

Việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trên địa bàn thị trấn dần đi vào nề nếp, đã góp quan trọng vào công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, thúc đẩy việc nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo, quản lý và người đứng đầu các tổ chức, đơn vị, thôn, TDP. Ngăn chặn tình trạng suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hoá" trong nội bộ, tích cực bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch, củng cố niềm tin của Nhân dân đối với Đảng, chính quyền địa phương; triển khai thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu kinh tế- xã hội, quốc phòng- an ninh, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị.

Tại Hội nghị cũng đã chỉ ra các mặt còn hạn chế, khuyết điểm như: Công tác phát triển đảng viên ở một số chi bộ vẫn còn chậm, Tỷ lệ phát triển đoàn viên của tổ chức Đoàn thanh niên chưa đạt so với Nghị quyết đề ra, nội dung phương thức hoạt động của Mặt trận và một số đoàn thể còn hạn chế: việc triển khai thực hiện các mô hình cuộc vận động ”Làm thay đổi nếp nghĩ cách làm của người đồng bào DTTS, vươn lên thoát nghèo bền vững“, các nội dung kết nghĩa giữa thôn, TDP có điều kiện với thôn, TDP khó khăn chưa thường xuyên, hiệu quả chưa cao....Một số chi bộ chưa đưa nội dung học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh vào sinh hoạt chi bộ thường xuyên, việc triển khai nhân rộng các mô hình về Học tập và làm theo tấm gương đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh  của một số ban, ngành, Mặt trận và các đoàn thể thị trấn, các chi bộ trực thuộc chưa có sức lan tỏa sâu rộng.

 

Phát biểu tại Hội nghị, Đồng chí Đặng Văn Nam, Huyện ủy viên, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND thị trấn đã chỉ ra các nhiệm vụ, giải pháp trọng tậm thực hiện trong nhiệm kỳ còn lại và tập trung thực hiện trong nhiệm kỳ 2025-2030 như: Phát huy vai trò tiên phong, gương mẫu của cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu. Kiên quyết đấu tranh phòng, chống có hiệu quả chủ nghĩa cơ hội, xét lại, giáo điều, bảo thủ, bè phái, những biểu hiện suy thoái, "tự diễn biến", "tự chuyển hoá"; Tiếp tục nâng cao chất lượng các kỳ họp và hoạt động giám sát của HĐND. Phát huy vai trò chủ động của chính quyền trong quản lý, điều hành và nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước trên tất cả các lĩnh vực; Triển khai thực hiện tốt chương trình của BCH Đảng bộ thị trấn thực hiện Nghị quyết số 21-NQ/TW ngày 16-6-2022 về tăng cường củng cố, xây dựng tổ chức cơ sở Đảng và nâng cao chất lượng đội ngũ đảng viên trong tình hình mới; Quan tâm tạo nguồn phát triển đảng viên, nhất là người DTTS, lực lượng dân quân, thôn đội trưởng, chú trọng phát triển đảng viên ở các thôn, TDP; Tuyên truyền sâu rộng đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước gắn với đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước nhằm tạo chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức, hành động trong Đảng và nhân dân. Đổi mới và triển khai đồng bộ việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, gắn với đấu tranh ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hoá" trong nội bộ. Kiên quyết đấu tranh chống chủ nghĩa cá nhân, tệ quan liêu, lối sống cơ hội, thực dụng, bè phái, nói không đi đôi với làm trong cán bộ, đảng viên; Tiếp tục thực hiện Nghị quyết Trung ương về xây dựng Đảng gắn với đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh bằng các giải pháp mạnh mẽ, quyết liệt, đồng bộ để ngăn chặn, đẩy lùi suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hoá" trong nội bộ; Kịp thời biểu dương những điển hình tiên tiến, những tấm gương sáng về đạo đức, lối sống; đấu tranh mạnh mẽ với các biểu hiện lệch lạc và xử lý nghiêm những hành vi vi phạm đạo đức, lối sống; Tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính. Nâng cao chất lượng, hiệu quả cải cách thủ tục hành chính theo cơ chế “một cửa, một cửa liên thông”, giải quyết kịp thời các thủ tục hành chính có liên quan đến các tổ chức và Nhân dân trên địa bàn; Tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ; tăng cường kiểm tra, giám sát, kịp thời xử lý các chi bộ, đảng viên vi phạm quy định, nguyên tắc sinh hoạt đảng; Nâng cao hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát của Đảng uỷ, uỷ ban kiểm tra, thực hiện tốt việc giám sát chuyên đề; Thực hiện tốt phong trào thi đua "Dân vận khéo". Tăng cường phối hợp, thực hiện quy chế công tác dân vận của hệ thống chính trị; nâng cao hiệu quả phối hợp giữa chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội; Kiên quyết, kiên trì đấu tranh, ngăn chặn, đẩy lùi tham nhũng, lãng phí với quyết tâm chính trị cao hơn, hành động mạnh mẽ hơn và hiệu quả hơn; Tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả Nghị quyết 70-NQ/ĐU, ngày 15/11/2022 của Đảng về lãnh đạo xây dựng đô thị văn minh đến năm 2025 trên địa bàn, đạt chuẩn đô thị văn minh năm 2024; Tiếp tục lãnh đạo MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội đổi mới nội dung, phương thức hoạt động theo hướng sát dân, triển khai hiệu quả công tác tuyên truyền, vận động quần chúng, phát triển đoàn viên, hội viên đạt chỉ tiêu Nghị quyết đề ra; Thực hiện có hiệu quả Cuộc vận động Làm thay đổi nếp nghĩ cách làm, làm cho ĐBDTTS vươn lên thoát nghèo bền vững; các nội dung giúp đỡ giữa thôn tổ có điều kiện với thôn tổ khó khăn; Nghị quyết 02 của Huyện ủy về cải tạo vườn tạp; Tổ chức học tập, quán triệt và triển khai đến từng đảng viên, cán bộ, công chức chuyên đề học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh hàng năm. Duy trì và nâng cao chất lượng việc đưa nội dung học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh vào sinh hoạt các chi bộ, đoàn thể. Thường xuyên kiểm tra, giám sát, đánh giá đúng thực chất tình hình tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống của cán bộ, đảng viên; gắn việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh với đẩy mạnh thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII. Cấp ủy, chi bộ, cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, đoàn viên, hội viên phải xây dựng kế hoạch tu dưỡng, rèn luyện theo hướng sát thực, tự giác thực hiện, cuối năm báo cáo kết quả với chi bộ, cơ quan, đơn vị, làm cơ sở xem xét, đánh giá, nhận xét cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức hằng năm. Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát việc tổ chức thực hiện, để chấn chỉnh, khắc phục khuyết điểm, hạn chế, và nhân rộng kịp thời các cách làm hay, điển hình tiên tiến trong các hoạt động, phong trào.

Nhân dịp này, Đảng ủy thị trấn cũng đã khen thưởng kịp thời cho 07 tập thể và 45 cá nhân có thành tích, tiêu biểu, nổi bật trong thực hiện công tác xây dựng Đảng nhiệm kỳ 2020-2025 và thực hiện Kết luận số 01-KL/TW ngày 18-5-2021 của Bộ Chính trị về việc tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” trên địa bàn thị trấn.

            Văn Minh


Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
TUYÊN TRUYỀN DỊCH VỤ CÔNG
Thống kê truy cập
Hôm nay : 5
Tháng trước : 255
Năm 2024 : 1.569
LIÊN KẾT